“දිගු නිහැඩියාවක් බිදමින්  නැවතත් The voice Sri Lanka තරගාවලියේ පියුමි සේනායක ඇයගේ නව නිර්මාණය සිය ප්‍රේක්ෂකයන්